مکمل سوپر تولید

مکمل سوپر تولید برای گاوهای با نولید شیر 35 تا 40 کیلوگرم و با هدف افزایش راندمان تولید و بهبود وضعیت سلامتی گله گاو شیری فرموله شده است

چرا مکمل سوپر تولید؟

این مکمل برای گاوهای با میانگین تولید شیر 30 الی 35 کیلوگرم فرموله شده است. مکمل سوپر تولید با توجه به اوج تولید شیر و با هدف کاهش فشارهای متابولیکی تنظیم شده است. در این مکمل علاوه بر تأمین مقادیر مورد نیاز ویتامین ها برای گاو شیری، از موننسین برای بهبود بهره وری خوراک و افزایش تولید شیر استفاده شده است. همچنین در مکمل سوپر تولید بر اساس آخرین مقالات علمی دنیا، توجه ویژه ای به برهم کنش بین عناصر معدنی مختلف از جمله اثر متقابل بین گوگرد، آهن و مولیبدن با سایر عناصر معدنی شده است.

میزان مصرف مکمل سوپر تولید:

100 گرم مکمل ویتامینه + 100 گرم مکمل معدنی به ازاء هر رأس دام و یا 7 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 7 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن کنسانتره

سایر افزودنی ها شامل فسفر، مخمر و ... به سفارش مشتری قابل افزودن است.

قیمت مکمل سوپر تولید:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل سوپر تولید گاو شیری مطلع شوید.