مکمل مرغ گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی

مکمل نیم درصد ویتامینه معدنی مرغ گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی یک مکمل عمومی برای مرغ گوشتی می باشد.

مکمل 0/5 درصد ویتامینه معدنی مرغ گوشتی بر اساس فرمولاسیون سازمان دامپزشکی تولید می شود. باید توجه داشته باشید که مکمل مرغ کوشتی فرمول سازمان دامپزشکی، یک مکمل عمومی بوده و پیشنهاد می شود که از مکمل های ویژه مرغ گوشتی که با توجه به نیازهای هر نژاد فرموله شده اند استفاده شود.