مکمل ویژه نژاد نیک چیک

مکمل نیم درصد ویژه مرغ تخم گذار نژاد نیک چیک از بهترین مواد اولیه برای رسیدن به عملکرد تولیدی بهینه، افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و افزایش مقاومت گله به بیماری ها تهیه شده است

چرا مکمل ویژه نژاد نیک چیک؟

مکمل 0/5 درصد ویتامینه معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد نیک چیک (Nick chick) بر اساس آخرین نیازهای این نژاد و با هدف بهینه کردن تولید گله، تقویت سیستم ایمنی، افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و بهبود ضریب تبدیل غذایی فرموله شده است. در ساخت این مکمل از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی استفاده شده است.

مقدار مصرف مکمل ویژه نژاد نیک چیک:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل ویژه نژاد نیک چیک:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل مرغ تخمگذار نژاد نیک چیک مطلع شوید.