مکمل ویژه نژاد بی یو تی

مکمل بوفلمون ویژه نژاد بی یو تی بر اساس آخرین کاتالوگ ارائه شده این نژاد و با هدف افزایش بهره وری گله، بهبود ضریب تبدیل غذایی، بهبود کیفیت لاشه و افزایش مقاومت بوقلمون به بیماری ها فرموله شده است

چرا مکمل بوقلمون ویژه نژاد بی یو تی؟

مکمل ویتامینه معدنی ویژه بوقلمون نژاد بی.یو.تی (B.U.T) مطابق با جدیدترین کاتالوگ بوقلمون ارائه شده توسط شرکت aviagen و با هدف تأمین کامل ویتامین ها و مواد معدنی گله برای رسیدن به جداکثر سرعت رشد، افزایش مقاومت بوقلمون به بیماری ها، بهبود ضریب تبدیل غذایی و بهبود کیفیت گوشت بوقلمون فرموله شده است. در تهبه مکمل بوقلمون از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی موجود در بازار استفاده شده است. مکمل ویژه نژاد بی یو تی برای سه مرحله 0 تا 3 هفتگی (آغازین)، 4 تا 12 هفتگی (رشد) و 13 هفتگی تا پایان دوره پرورش (پایانی) تولید می شود.

مقدار مصرف مکمل ویژه نژاد بی یو تی:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل بوقلمون ویژه نژاد بی یو تی:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل بوقلمون نژاد بی یو تی مطلع شوید.