مکمل ویژه نژاد هیبرید

مکمل ویژه نژاد هیبرید با بهره گیری از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی برای تأمین کامل نیازهای بوقلمون Hybrid و افزایش راندمان تولید گله فرموله شده است

چرا مکمل بوقلمون نژاد هیبرید؟

مکمل ویتامینه معدنی ویژه بوقلمون نژاد هیبرید (Hybrid) مطابق با آخرین نیازهای ارائه شده این نژاد توسط کمپانی Hendrix Genetics و برای تأمین کامل نیازهای ویتامین و معدنی گله بوقلمون با هدف رسیدن به حداکثر عملکرد گله، تقویت سیستم ایمنی، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش کیفیت گوشت بوقلمون فرموله شده است. مکمل ویژه نژاد هیبرید برای سه مرحله صفر تا 6 هفتگی، 7 تا 12 هفتگی و 13 هفتگی تا پایان دوره پرورش بوقلمون در نظر گرفته شده است. 

مقدار مصرف مکمل ویژه بوقلمون نژاد هیبرید:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل ویژه بوقلمون نژاد هیبرید:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل بوقلمون نژاد هیبرید مطلع شوید.