خدمات

خدمات ارائه شده به مشتریان شرکت کیمیا رشد سپاهان شامل تماس کارشناسان جهت بررسی وضعیت گله، بازدید حضوری از گله، نمونه برداری از خوراک و آب واحد گاوداری یا مرغداری، انجام آنالیز شیمیایی خوراک و آب گاوداری ها و مرغداری ها، ارائه جیره های تنظیم شده توسط کارشناسان تغذیه و ارائه مشاوره رایگان به دامداران و مرغداران گرامی می باشد.