قیمت ها

قیمت های روزانه جوجه یکروزه و نهاده ها و برخی از اقلام مورد نیاز صنعت دام و طیور.