کبک

مکمل ویژه کبک برای بهبود کیفیت گوشت کبک، افزایش راندمان تولید و بهبود ضریب تبدیل غذایی کبک فرموله شده است.

مکمل ویژه کبک بر اساس مقالات موجود و با هدف تأمین نیازهای کبک به ویتامین ها و مواد معدنی و بهبود راندمان تولید و کیفیت گوشت کبک فرموله شده است. در تهیه مکمل 0/5 درصد ویژه کبک از بهترین مواد اولیه استفاده شده است. 

قیمت مکمل کبک:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و آنالیز مکمل کبک با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.